Kent Konseyinin yasal zemini nedir?

Kent konseylerinin yasal dayanağı 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76’ncı maddesidir ve bu madde gereği kurulan kuruluşların, sivil toplumu kucaklayıcı bir yapısı bulunmaktadır. Bu nedenle kent konseyleri, hemşehri hukukunu da benimseyerek sivil toplumu bünyesine dahil eder ve kent gelişimine katkı sunar.

Kent Konseyi nasıl bir oluşumdur?

Halkın yönetime katılımını ve denetimini sağlayacak mekanizmaları geliştiren ve kendi sorunlarına sahip çıkmasını özendiren, yönetişim eksenli katılımcı demokrasiyi esas alan ve sivil toplumu önceleyen kuruluştur.

Kent Konseyi genel olarak ne yapar?

Kent Konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek amacıyla çalışmalar yürütür.

Kent Konseyi Başkanı nasıl seçilmektedir? Ve görevi ne kadardır?

Kent konseyi başkanı, Düzce sınırları dahilindeki sivil toplum örgütlerinin içinden seçilir. Görev süresi ile ilgili bir yasal dayanak bulunmamaktadır ancak yönetmelik’te birtakım düzenlemeler görebilmek mümkündür. Bu nedenle kent konseyi başkanının görev süresi değişkenlik gösterebilir. Yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki veya üç yıl, ikinci dönem için de üç veya iki yıl şeklindedir.

Kent Konseylerinde projeler nasıl uygulamaya geçer?

Projeler çalışma gruplarında oluşur ve önce burada tartışılır. Onaylanırsa, genel kurul kararı ile birlikte belediye meclisine gönderilir. Ancak bütçe dışı bir proje söz konusu ise proje, Düzce Valiliğine veya Düzce   Belediyesi’ne yansıyacak miktarları varsa da proje, bu birimlere yansır.

Düzce Kent Konseyi kararlarının yaptırım gücü var mıdır?

Düzce Kent Konseyi kendi bütçesi doğrultusunda aldığı kararları hayata geçirir. Ancak alınan kararların başka kurum ve kuruluşlar üzerinde bir yaptırım gücü yoktur. Kent Konseyleri bağlı bulundukları Belediye Meclislerine tavsiye niteliğinde kararlar vererek kent yönetimine katkıda bulunurlar.

Kent Konseyi üyeliği nedir?

Kent Konseyi Kurumsal Üyesi olmak isteyen ilgili sivil toplum kuruluşları, Kent Konseyi üyesi olmak istediklerine dair yönetim kurulu kararı ve doldurulacak olan Kurumsal Bilgi Formu ile birlikte Kent Konseyi Başkanlığı'na başvuruda bulunurlar.

Bireysel Üye, meclislerde ve çalışma gruplarında gönüllü olarak çalışmak üzere usulüne uygun olarak üye kaydı yapılmış kişidir.

Kent konseyi üyeleri ne iş yapar?

Asli görevleri Konsey’in organizasyonunda bulunan Yürütme Kurulu, Meclisler ve Çalışma gruplarında gönüllülük esası üzerinden katılarak kentin yönetimine direkt katkıda bulunurlar.

Kent konseyi kimlerden oluşur?

Kent Konseyi aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur:

Vali veya temsilcisi, Belediye Başkanı veya temsilcisi, Sayısı 10'u geçmemek üzere Vali tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Belediye sınırları içerisinde kalan muhtar sayısının yüzde 30'unu geçmemek ve 20'den az olmamak üzere muhtarların kendi aralarından seçecekleri muhtarlar, İl Teşkilatını kurmuş olan siyasi partilerin temsilcileri,

Belediye sınırları içindeki üniversitelerden birer temsilci, Belediye sınırları içindeki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların ve ilgili dernekler ile vakıfların temsilcileri, Kent konseyince kurulan meclislerin başkanları ve çalışma gruplarının temsilcileri.

Üyelerini kimler seçer?

Genel kurul marifeti ile Devlet Kurumları ve STK temsilcilerinden oluşan delegelerden kendi seçer.

Kent konseyleri neden kuruldu?

Sivil halkın yerel yönetime katılması amacı ile kuruldu.

Kent konseyi başkanı veya  üyeler maaş alır mı?

Maaş, ödenek veya harcırah almaz. Konseylerde gönüllülük ilkesi esastır.

Kent konseyi üyesi olmanın avantajı nedir?

Kentin uzak ve yakın geleceği ile ilgili karar verebilme yetkisini sağlar.

Kent konseyi üyelerinin kurumlarda çalışması mı gerekir?

Hayır. Bireysel veya kurumsal üye olma hakkı herkesin bulunmaktadır.

Bireysel Üye: Toplumsal sorumluluk anlayışıyla, bilgi, zaman, beceri ve deneyimini Tekirdağ Kent Konseyi bünyesinde oluşturulmuş meclisler ve çalışma gruplarında yer alarak kullanan bireyi,

Kurumsal Üye: Merkezi yönetim, yerel yönetim, üniversite, siyasi partiler, muhtarlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarını ifade eder.

Kent konseyi nerededir? 

Düzce Kent Konseyi Yönetim Destek Ofisi Düzce Belediyesi Kat:2 'dedir.

Üyeler toplantıları nerede yaparlar?

Kent Konseyi Merkezinde veya diledikleri uygun mekanlarda yapmak hakkına sahiptir. 

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk ÖZLÜ tarafından belediye içerisinde kent konseyine ve meclislerine yönetim destek ofisi ve toplantı salonu tahsis edilmiştir. 

Kent konseylerinin merkezlerini kim belirler?

Kent Konseyleri bu kısmı Belediyeler ile koordine eder.

Hukuki statüsü; 

Düzce Kent Konseyi belediye kanunu 76 madde özel statüte bir kurumdur. 

Partiler üstüdür. 

Önceliği Düzce'dir. 

Kentin sesidir.