Kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeyi amaç edinmiştir.

Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzmanlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmasıdır.

Genel Kurulda onaylanan bir yönergeyle Kent Konseyinin çalışma kuralları, harcama usulleri, çalışma gruplarının ve meclislerin kuruluş ve çalışma kuralları belirlenmiştir.

Genel Kurul toplantılarına Yönetmelikle belirlenmiş temsilcilerin yanı sıra, herkes katılabilmekte, gündemle ilgili görüşlerini belirtebilmektedir.

Düzce Kent Konseyi; kentle ilgili herhangi bir alanda/konuda çalışma yapmak, gerektiğinde  proje gerçekleştirmek isteyen bireylerin oluşturduğu Çalışma Gruplarına destek sağlayabilmektedir. 

Düzce Kent Konseyinin Yönetim destek ofisinde meclisler, çalışma grupları ve (gerektiğinde)  proje işleri sekreterleri ile büro işleri sekreterleri ve ana koordinasyonunu sağlamakla görevli genel sekreterliğimiz görev yapmaktadır.


Detaylı Bilgiler İçin;